Extratjänst – Frågor och Svar

Stödformen är ej längre i bruk

Vanliga frågor och svar

Intresseanmälan och överenskommelsen

Hur gör man en intresseanmälan om överenskommelse extratjänst?

Om du är intresserad av att anställa i form av extratjänst kan du skicka in en intresseanmälan via Arbetsförmedlingens hemsida eller om du redan har hittat en kandidat kan ni direkt ta kontakt med Arbetsförmedlingens arbetsgivarservice på telefonnummer 010-487 21 58 . Om du har frågor om extratjänst kan du ringa Anita Hedegård på telefonnummer 010-4880960 som arbetar på Arbetsförmedlingen som kontaktperson för föreningar som är intresserad av anställa i form av extratjänst. Länk till intresseanmälan hittar du här

Hur får man en anställd med extratjänst?

Innan en person matchas ned föreningen görs en överenskommelse mellan arbetsgivaren, sökande och Arbetsförmedlingen. Överenskommelsen ska innehålla information om vilka arbetsuppgifter arbetstagaren ska utföra och var de ska utföras. Den ska också innehålla en plan för vilket stöd arbetstagaren behöver för att utvecklas. Det ska även stå vem som ansvarar för vad. Observera att överenskommelsen inte ersätter anställningsavtalet som gäller mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.
I överenskommelsen beskrivs arbetsuppgifterna som ingår i anställningen, arbetstider, arbetsplatsens placering, stöd och handledning som arbetsgivaren ska ge samt information om eventuella studier.

Hur många extratjänst personer får en förening ha?

Det är möjligt för en förening att anställa mer än en person i form av extratjänst. Oftast är det handledarrollen som krävs. En handledare bör inte handleda flera personer samtidigt. Samt att det finns tydliga arbetsuppgifter att utföra på arbetsplatsen. Överenskommelsen/beslutsunderlaget intygar föreningen vilket stöd handledare kan ge den som blir anställd i form av extratjänst.

Hur delaktig är föreningen i matchningen? Det är ju viktigt att få “rätt” person.

När du tar kontakt med Arbetsförmedlingen diskuterar vi tillsammans med dig om upplägget och upprättar en överenskommelse om hur rekryteringsprocessen ska gå till väga. Arbetsförmedlingen tar in en kravprofil från föreningen för att kunna öka möjligheterna att hitta rätt kompetens hos kandidat till tjänsten. Rekryteringsprocessen kan variera från arbetsgivare till arbetsgivare. Det vanligaste är att Arbetsförmedlingen gör ett första urval och nästa steg träffar arbetsgivaren utvald kandidat för intervju. Detta för att säkerställa att hen har rätt kompetens, egenskaper och rätt inställning etc.

Kan en person ha två extratjänst arbetsplatser? Så att två föreningar delar på en tjänst?

Nej, i regel inte! En extratjänst ska i regel vara på heltid hos en arbetsgivare.
Det skulle dock vara praktiskt möjligt att hen har anställning hos två olika föreningar samtidigt, men då måste anställningen påbörjas samtidigt och avslutas samtidigt. Det är Arbetsförmedlingen som gör en arbetsmarknadspolitisk bedömning om det är möjligt för individen att påbörja en anställning hos två olika föreningar.

Arbetsgivaransvar

Behöver föreningen ha ett kollektivavtal för att söka om extratjänst?

När överenskommelsen upprättas anger du om föreningen har kollektivavtal eller inte. Har man inte kollektivavtal, måst föreningen teckna FORA försäkring. (minimum krav). Du ska också vara registrerad i Skatteverkets arbetsgivarregister och redovisa skatt och arbetsgivaravgifter till Skatteverket varje månad efter att du har betalat ut lön till den anställde.

Vilka arbetsuppgifter får personen göra?

I överenskommelsen beskrivs arbetsuppgifterna som ingår i anställningen, arbetstider, arbetsplatsens placering, stöd och handledning som arbetsgivaren ska ge samt information om eventuella studier. Var gärna tydlig med vad personen ska utföra på arbetsplatsen. Om hen ska utföra arbetsuppgifter i en eller flera olika föreningsaktiviteter, så är det bra om ni skickar in aktivitetsschema till Arbetsförmedlingen.

Vilka arbetstider är det som gäller, dag, kväll, helg?

Det väljer föreningen, men personen får inte jobba mer arbetstid än kollektivavtalet ( eller lagen) säger. Läs mer här

Hur mycket kan personer arbeta, heltid/deltid?

Minimum tjänst är 50% till 100%. Har hen en anställning på deltid måste dock resterande tid i så fall täckas upp med SFI, sjukskrivning eller annat. Arbetsförmedlingen samråder med facklig part om detta innan anställningen kan påbörjas.

Hur mycket handledartid krävs?

Det är individuellt men minimum heltid den första tiden rekommenderas. Innan anställning påbörjas är det ett krav att föreningen har planerat och kommit överens i överenskommelsen med Arbetsförmedlingen om vilket stöd handledaren ska ge till arbetstagaren.

Ordnar Arbetsförmedlingen med att personen är kollad gentemot belastningsregistret?

Nej, det är upp till varje arbetsgivare att be personen att visa detta.

Kan man få en ny tjänst om individen slutar sin anställning innan de 12 månaderna gått?

Om anvisningstiden varit kortare än 12 månader kan nytt beslut tas. Inom tolvmånadersramen kan det finnas ett eller flera beslut. För att kunna ta ett nytt beslut hos samma arbetsgivare krävs det att beslutet tas innan det pågående beslutet har löpt ut.

Hur förlänger man sin anställda med extratjänst?

Föreningen bör ta kontakt med Arbetsförmedlingen i god tid (minst en månad innan beslutet upphör) innan personens anställningen upphör för att upprätta en ny överenskommelse/beslutsunderlag.

Kan man säga upp personen om det inte fungerar?

Uppsägningstiden regleras i anställningsavtalet mellan den anställde och arbetsgivaren. I branschens kollektivavtal finns bestämmelser om uppsägningstider. Gäller det arbetsmiljö, m.m. kan Arbetsförmedlingen eventuellt ställa upp och försöka stödja i situationen med AF’s egna arbetsterapeuter, psykologer etc.
Säger man upp personen avslutas stödet. Ryms uppsägningstiden inom beslutet om extratjänst betalas stödet ut även under den tiden.

Ekonomi

Hur mycket får föreningen i ersättning?

Stödet lämnas med 100 procent av lönekostnaden, det vill säga bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade arbetsgivaravgifter, upp till en månadslön på max 20 000 kronor per månad exkl. lönekostnader (heltidstjänst). Lönen bestäms enl. anställningsavtalet. Jobbar den anställda mindre än heltid minskar ersättningen i förhållande till arbetstiden. Med lönekostnad menas bruttolön, sjuklön, semesterlön och lagstadgade arbetsgivaravgifter.

Kollektivavtalen styr mot en högre lägstalön än den Arbetsförmedlingen rekommenderar. Hur ska föreningen agera?

Föreningen måste agera utifrån sitt kollektivavtal, alternativt göra ett sidoavtal med det fackförbund man har avtal med.

Svårt med ekonomi och likviditet när föreningen behöver 100% täckning av det. Hur garanterar man det?

Kan ej garanteras. Föreningen måste klara av ekonomin med att ha anställd personal.

Övrigt

Är anställningen i form av extratjänst a-kassagrundande?

En extratjänst är en anställning med särskilt anställningsstöd, och eftersom dessa är undantagna i lagen om anställningsskydd (LAS) är de inte heller a-kassegrundande. Så det är inte A-kassa grundande.

Har extratjänst personer rätt till semester?

En extratjänst anställd har rätt till semester enligt semesterlagen, eller enligt föreningens kollektivavtal. Läs mer om semester för individen här

Är extratjänst stödet pensionsgrundande?

Den som får en extratjänst får en avtalsenlig pensionsgrundande lön med rätt till semester. Man har också rätt till ob-ersättning.