TIA – Frågor och Svar

Vad betyder TIA?
Svar: TIA står för Tidiga Insatser Asylsökande, och är ett begrepp som ska försöka samla de insatser och aktiviteter som genomförs runt om i landet för gruppen asylsökande med syftet att skapa en meningsfull asyltid och samtidigt skapa goda förutsättningar för en god etablering.

Vad är TIA-medel?
Svar: TIA-medel är de statsbidrag som är möjligt för idéburna organisationer och kommuner att söka från Länsstyrelsen för insatser och aktiviteter för gruppen asylsökande som är över 18 år. Även personer som fått uppehållstillstånd men bor kvar i ett anläggningsboende i väntan på kommunplacering ingår i målgruppen för statligt stöd.

Hur mycket kan vi söka?
Svar:Det bestäms inför varje utlysningstillfälle. För inspiration från tidigare beviljade projekt se länsstyrelsens hemsida under rubriken beviljade projektansökningar

Vad kan vi söka för?
Svar: I förordningen som reglerar TIA-medel framgår att insatserna ska öka kunskaperna för deltagarna inom ramen för fyra fokusområden. Dessa är hälsa, det svenska språket, det svenska samhället och den svenska arbetsmarknaden. Kolla på denna länken för tidigare beviljade projekt

Hur lång projekttid kan det vara?
Svar: Insatserna ska vara avslutade inom 12 månader. Om ni ämnar söka för en längre period ska ni ta kontakt med handläggare på Länsstyrelsen för att beskriva era särskilda behov och förutsättningar som bidrar till den längre projekttiden.

Kan vi söka för hyreskostnader?
Svar: Nej inte om ni äger lokalen. Men om ni i projektet ämnar hyra en extern lokal kan viss täckning för dessa lokalkostnader ingå i projektbudgeten.

Vi är en ekonomisk förening. Kan vi söka?
Svar: Nej tyvärr inte. Det är bara ideella föreningar, kommunalförbund och kommuner som kan söka.

Vi har en verksamhet som är igång men som vi skulle vilja utveckla. Kan vi söka TIA-medel för det?
Svar: Absolut. Det behöver inte vara någon ny verksamhet. Utan kan också innebära att ni önskar tillföra en ny dimension eller ny del i redan befintlig verksamhet.

När är sista ansökningsdag?
Svar: Uppgifterna finns på Länsstyrelsens hemsida. Ni kan också kontaka Mats Brandström, mats.brandstrom@lansstyrelsen.se.

Se Länsstyrelsens hemsida för uppdaterade uppgifter.