Ansökan öppen: Tidiga insatser för asylsökande

Länsstyrelsen samordnar tidiga insatser för asylsökande personer som väntar på kommunanvisning, för att de snabbare ska komma in i samhället.

Grundläggande kriterier för ansökningar enligt ordinarie utlysning är samverkan mellan flera aktörer, att insatserna är grundade i asylsökandes behov och förutsättningar samt att målgruppens delaktighet beaktats i planeringen av insatser.

Prioriterade områden 2019

    • Samhälls- och arbetsmarknadsorientering
    • Föräldrastödjande insatser
    • Hälsofrämjande insatser (fysisk, mental och social hälsa)

Två utlysningsmodeller under 2019

Inför 2019 har Länsstyrelsen Skåne valt att ha två olika utlysningsmodeller. En ny modell för mindre ansökningar och en modell för våra ordinarie utlysningar (vår och höst). Syftet med att införa ett nytt ansökningsförfarande med maxbelopp 35 000 kronor, är att ge ökad flexibilitet och möjliggöra insatser under en kortare tid. Denna modell har ett förenklat ansökningsförfarande, ansökningar handläggs löpande under året.

1.Ordinarie utlysning av statsbidrag till verksamhet för asylsökande:

Aktuell utlysningsperiod: 15/2–20/3

Tidsperiod
Statsbidrag kan sökas för insatser som löper under max 2 år.

Länsstyrelsen har som ambition att meddela beslut om ärenden senast 31 maj. Ansökningshandlingar och kontaktinfo. Finns på Länsstyrelsens hemsida.

2. Mindre ansökningar på belopp upp till 35 000 kronor:

Öppen ansökan – löpande utlysning
Öppen för ansökningar om kortare insatser från februari – oktober 2019. Ansökningar handläggs löpande under året.

Belopp
Ansökningar på max 35 000 kronor. Budgeten kan innehålla både aktivitetskostnader och lönekostnader/arvode.

Tidsperiod
Insatsen ska ske under 2019

Medel att fördela

Länsstyrelsen Skåne har 8 231 000 kronor att fördela under våren 2019.

Vill du veta mer kan du kontakta TIA-samordnaren för södra Skåne Natasha Wrang, 0763-23 33 40, tia.sodraskane@kckompetenscenter.se

All information finns på www.lansstyrelsen.se/skane/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html