Extratjänster upphör

Som de flesta redan vet är Arbetsförmedlingens stödform Extratjänster avslutat med, i princip, omedelbar verkan, avslutat.

Detta får konsekvenser för KC:s fortsatta arbete inom ramen för denna verksamhet. Projektet “Vi gör det tillsammans” har varit mycket framgångsrikt. Cirka 100 personer har under 2018 fått anställning i Malmös föreningsliv med stöd av satsningen på Extratjänster! Tänk vilken resurstillgång detta har inneburit (och innebär) för det ideella arbetet. Men tänk också på vad det har inneburit för de individer som getts tillfälle till ett arbete, till ett insteg (eller återkomst till) på arbetsmarknaden.

Nu blir det inget nytt/fortsatt projekt inom ramen detta. Vi har emellertid visat vår duglighet att mobilisera/utbilda föreningar och individer.
Vi står alltid beredda att göra en insats för den idéburna sektorn och medverka till att lösa samhällets utmaningar inom reamen för vår kompetens.

De erfarenheter och kunskaper som vi förvärvat under arbetet kommer vi att omsätta i andra aktiviteter framöver.  Bara vänta och se!